Datum   KV 1   KV 2    KV  3   KV 4  
12.01. John Kohfahl    
19.01. Lehmann Ries    
26.01. Sens Wieland    
02.02. Berner Dürr    
09.02. Hamann Wieland    
16.02. Göckel Hamann    
23.02. Dürr John    
01.03. Hempel Lehmann     
06.03. ------------ ------------    
08.03. Ries Sens    
15.03. Wieland Berner    
22.03. Berner Göckel    
29.03. Hamann Hempel    
05.04. John Kohfahl    
09.04. Lehmann  Ries    
10.04. Dürr Wieland    
11.04. Kohfahl Dürr Göckel  
12.04. Hamann Hempel    
13.04. John Kohfahl    
19.04. Lehmann Ries    
26.04. Sens Dürr    
03.05. Berner Göckel Sens  
10.05. Hamann Hempel John  
17.05. Kohfahl Lehmann    
21.05. ------------ -------------    
24.05. Ries Sens    
31.05. Wieland Dürr    
01.06. Dürr Göckel    
07.06. Hamann Hempel    
14.06. John Kohfahl    
21.06. Lehmann Ries    
28.06. Berner Wieland    
05.07. Sens Wieland